Những đối tượng được mua nhà ở xã hội 2018

0
429

ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

(theo Điều 14, Nghị định 188/2013/NĐ-CP; Khoản 1-Điều 12 Thông tư 08/2014/TT-BXD)

(Các mẫu xác nhận trong Phụ lục của Thông tư 08/2014/TT-BXD)

TT

Đối tượng mua nhà ở xã hội

Nơi xin giấy xác nhận

Giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở

Ghi chú

a

Người có công với Cách mạng (theo khoản 2 điều 16 Nghị định 34/2013/NĐ-CP) Theo pháp lệnh người có công

Xác nhận tại UBND cấp xã, phường

Phụ lục số 14

b

Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước Xác nhận tại nơi làm việc Phụ lục số 13

c

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; người làm công tác cơ yếu được hưởng chính sách như với quân nhân Xác nhận tại nơi làm việc Phụ lục số 13 Áp dụng khoản 1, điều 1 QĐ13/2012

d

Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc trong khu công nghiệp Xác nhận tại nơi  cư trú Phụ lục số 14

đ

Người thuộc diện hộ nghèo tại khu vực đô thị nằm trong chuẩn nghèo do Thủ tướng quy định. Xác nhận của UBND phường nơi cư trú Phụ lục số 14

e

Đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa Xác nhận của UBND phường nơi cư trú Phụ lục số 14

g

Các đối tượng đã trả lại nhà công vụ khi hết tiêu chuẩn thuê nhà công vụ Xác nhận tại nơi làm việc Phụ lục số 13 Phụ lục số 15: Giấy xác nhận trả lại nhà công vụ khi hết thời hạn được thuê (hoặc nghỉ hưu)

h

Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư chưa được bố trí đất, nhà ở tái định cư Theo quy định cụ thể của UBND thành phố Hà Nội Bản sao có chứng thực chứng minh người đó có tên trong danh sách thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, & giấy xác nhận của UBND cấp huyện nơi người đó có nhà, đất bị thu hồi về việc chưa được nhà nước bồi thường bằng đất ở, đất ở tái định cư

i

Người có thu nhập thấp (Đối tượng thuộc điểm i Khoản 1 Điều 12 của Thông tư 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014) Phụ lục số 14 Tự khai thu nhập theo Phụ lục số 16

k

Học sinh, sinh viên Xác nhận tại trường học Đối tượng này chỉ được thuê nhà ở xã hội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here